Vedtatt på Norsk Bullmastiff Klubbs generalforsamling 26.02.2006
Revidert på generalforsamlingen 17.02.2008
Revidert på ekstraordinær generalforsamlingen 25.08.2012
Endringer på årsmøte 18.04.2015

Kap 1 Innledende bestemmelser

§ 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Bullmastiff Klub , og forkortes til NBK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Bullmastiff

§ 1-2 Formål

NBK’s formål:

a) ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge
b) fremme positive aktiviteter med hund
c) fremme utviklingen av den rasen klubben forvalter
d) arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder
e) arbeide for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet
f) bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt tilpassede individer
g) ivareta medlemmenes kynologiske interesser
h) fremme Bullmastiff som brukshund
i) arrangere utstilling

§ 1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§ 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§ 2-2 Medlemskontigent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§ 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte NBK og Norsk Kennel Klubbs virksomhet samt å følge NBK og Norsk Kennel Klubbs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klubb eller NBK hva gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§ 2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon

§ 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet5 og avholdes hvert år innen utgangen av april.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§ 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Hver fremmøtt kan medbringe inntil 2 fullmakter. Fullmakten må være undertegnet av stemmeberettiget medlem.

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

Stemmetall

Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
Lovendring og oppløsning.
Det kreves kvalifisert flertall på 2/3 ved utnevnelse av æresmedlem
Der intet er annet er nevnt kreves det absolutt flertall

§ 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post, klubbens hjemmeside eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§ 3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette], innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for neste år
f) Planer for drift og aktivitet neste år.
g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
i) Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– Sekretær for 2 år
– Kasserer
– 3 styremedlemmer for 2 år
– 3 varamedlemmer for 1 år
– Revisor med vararevisor for 1 år
– Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 1 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§ 3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.

§ 4-1 Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer og 3 vararepresentanter som velges av årsmøtet.

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§ 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§ 4-3 Styrets oppgaver er å:

- lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer [avlsråd, helsekomite, redaktør]
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
– oppnevne representant til NKK-regionen

Æresmedlem
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æres­medlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt­sak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§ 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§ 5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§ 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§ 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§ 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.